۲۱ خرداد ۱۳۹۲
 پیام حمایت سید محمد خاتمی از دکتر حسن روحانی