۲ اسفند ۱۳۹۴
انتخابات ۹۴: لیست امید
سید محمد خاتمی در پیام ویدئویی مهمی عموم مردم به ویژه اصلاح طلبان را به حمایت از تمامی نامزدهای “لیست امید” دعوت کرد.

تا لحظاتی دیگر پیام ویدئویی رئیس دولت اصلاحات در سایت سید محمد خاتمی و @khatami_media