۲۴ خرداد ۱۳۹۲
سید محمد خاتمی با حضور در حسینیه جماران رأی خود را به صندوق انداخت
رئیس جمهوری سابق ایران در نخستین ساعات آغاز کار شعب اخذ رأی با حضور در حسینیه جماران رأی خود را به صندوق انداخت.


سید محمد خاتمی که در میان استقبال حضار و خبرنگاران رأی خود را به صندوق می انداخت در پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسید چه پیامی برای مردم دارید تنها با یک جمله پاسخ داد: ما مخلص مردم
ایران هستیم